ژوئن 30, 2014
sipics.redangisland

“اصفهان”ی دیگر در استان ترنگانوی مالزی

انتشار یافته در توریست مالزی: گفت وگو با مدیر ارشد گردشگری استان ترنگانو مارامی بینند/ در رسانه ها/ مالزی/ سیمین ثقفی- استان ترنگانو شاید آنقدر که […]